tel: +32 50 31 26 01 Contact

Disclaimer

Nederlands

Gebruiksvoorwaarden. Deze website is eigendom van Uitgeverij Muurkranten vzw. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright. De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Uitgeverij Muurkranten vzw worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Muurkranten vzw is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, reproduceren of op enige andere wijze te herverdelen. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Uitgeverij Muurkranten vzw of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade. Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Uitgeverij Muurkranten vzw te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud. Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Uitgeverij Muurkranten vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Uitgeverij Muurkranten vzw verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Toepasbaar recht. Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.

Varia. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Uitgeverij Muurkranten vzw behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.

Engels

Terms of Use. This website is owned by Uitgeverij Muurkranten vzwAny access or use of this web site is subject to the following Terms of Use (TU). By acceding or using this web site, you accept the Terms of Use Agreement. If you do not agree to the TU, you may not access to this web site.

Copyright. The entire contents of this web site are property of Uitgeverij Muurkranten vzwand are subject to copyright protection. They may not, under any circumstances and without the express written consent of Uitgeverij Muurkranten vzw be copied, not be recopied, reproduced or otherwise redistributed. Except as expressly provided above, you may not otherwise copy, display, download, distribute, modify, reproduce, republish or retransmit any information, text or documents contained in this web site or any portion thereof in any electronic medium or in hard copy, or create any derivative work based on such images, text or documents. Any copy of this document or portion thereof must include this copyright notice as well as all other proprietor notices.

Trademarks. Unless otherwise indicated, all product names are trademarks of Uitgeverij Muurkranten vzw, its affiliates or related companies. The use of these trademarks is expressly prohibited and may be a violation of copyright or trademark law.

Damages. By acceding this web site, you agree to compensate Uitgeverij Muurkranten vzw for all damages resulting from any violation by you of these TU.

Content. All information provided on this web site is for informational and educational use solely. In no event shall Uitgeverij Muurkranten vzw be liable for any damages, including indirect or incidental damages, arising out of access to, use of or inability to use this web site or any errors or omissions in the content thereof. Uitgeverij Muurkranten vzw disclaims all responsibility for either the content or the nature of sites of third linked to this web site.

Laws. This Terms of Use Agreement and your use of the web site is governed solely by the Belgian Laws. Any dispute arising from this Agreement shall be brought before the Courts and Tribunals of Brussels.

Miscellaneous. If any provision of this Agreement is held to be unlawful, void or unenforceable, this provision shall be held non existent without interfering with the validity and enforceability of all other provisions. Uitgeverij Muurkranten vzwreserves the right to update the TU and the content of its web site at any time.

Frans

Conditions d'utilisation. Ce site web est la propriété de Uitgeverij Muurkranten vzw . Tout accès ou utilisation de ce site est soumis aux Conditions d'Utilisation (CU) suivantes. Le fait d'accéder à ce site ou de l'utiliser constitue de votre part une acceptation des Conditions d'Utilisation. Si vous n'acceptez pas les CU, vous ne pouvez pas avoir accès à ce site.

Copyright. L'ensemble du contenu de ce site et la propriété de Uitgeverij Muurkranten vzw sont protégés par la loi sur le droit d'auteur. Le contenu du site ne peut pas être copié. Il ne peut par la suite être copié, reproduit ou redistribué de toute autre manière. Hormis les droits mentionnés ci-dessus, il est interdit de copier, afficher, télécharger, distribuer, modifier, reproduire, rééditer ou retransmettre toute information, texte ou document compris dans ce site ou toute partie de ceux-ci dans un médium électronique ou en tirage sur papier, ou de créer toute œuvre dérivée basée sur ces images, textes ou documents. Toute copie de ce document ou partie de celui-ci doit inclure cette notice de copyright ainsi que toutes les autres notices de propriété.

Marques de commerce. Sauf disposition contraire, tous les noms de produits sont des marques de commerce de Uitgeverij Muurkranten vzw , ses filiales ou sociétés liées. L'utilisation de ces marques est strictement interdite et peut constituer une violation du droit d'auteur ou de la loi sur la protection des marques.

Dommages. Par l'accès à ce site, vous acceptez d'indemniser Uitgeverij Muurkranten vzw pour tous dommages résultant de toute violation des présentes CU causée par votre faute.

Contenu. Toutes les informations fournies sur ce site sont destinées à un usage purement informatif et éducatif. Uitgeverij Muurkranten vzw ne sera en aucun cas responsable de tous dommages, en ce compris tous dommages indirects ou fortuits, résultant de l'accès à ce site, de l'utilisation de ce site ou de l'impossibilité d’utiliser celui-ci, ou de toute erreur ou omission dans le contenu de ce site. Uitgeverij Muurkranten vzw décline toute responsabilité concernant le contenu ou la nature des sites de tiers liés à ce site.

Droit applicable. Les présentes Conditions d'Utilisation et l'utilisation de ce site sont régies par le droit belge. Tout litige découlant de ces CU sera porté devant les cours et tribunaux de Bruxelles.

Divers. Si l'une des dispositions des présentes CU est illégale, nulle ou inexécutable, cette disposition sera considérée comme non existante et n'affectera pas la validité ni la force exécutoire des autres dispositions. Uitgeverij Muurkranten vzw se réserve le droit d'actualiser les CU et le contenu de ce site à tout moment.

Duits

Nutzungsbedingungen. Diese Website gehört Uitgeverij Muurkranten vzw. Jeder Zugriff oder jede Nutzung dieser Website unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen (Terms of Use - TU). Durch Zugriff oder Nutzung dieser Website stimmen Sie diesem Nutzungsbedingungsvertrag zu. Sollten Sie den TU nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, auf die Website zuzugreifen.

Urheberrecht. Die gesamten Inhalte dieser Website sind Eigentum von Uitgeverij Muurkranten vzw und unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Sie dürfen unter keinen Umständen und ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Uitgeverij Muurkranten vzw kopiert werden, wenn nicht zum nicht gewerbsmäßigen individuellen Gebrauch, und dürfen anschließend nicht erneut kopiert, reproduziert oder auf andere Weise erneut vertrieben werden. Wenn nicht wie vorstehend ausdrücklich angegeben, ist es Ihnen nicht gestattet, die Informationen, Texte oder Dokumente auf dieser Website oder einen Teil hiervon in einem elektronischen Medium, als Hardcopy oder zur Schaffung von Derivatarbeiten von diesen Bildern, Texten oder Dokumenten zu kopieren, abzuspielen, herunterzuladen, zu verteilen, zu verändern, zu reproduzieren, wieder zu veröffentlichen oder erneut zu übertragen.

Marken. Wenn nicht anders angegeben, sind alle Produktnamen Marken von Uitgeverij Muurkranten vzw, seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Die Nutzung dieser Marken ist ausdrücklich untersagt und kann eine Verletzung eines Urheber- oder Markengesetzes darstellen.

Schäden. Durch Zugriff auf diese Website stimmen Sie zu, Uitgeverij Muurkranten vzw sämtliche Schäden zu ersetzen, die sich aus der Verletzung der TU durch Sie ergeben sollten.

Content. Sämtliche Informationen auf dieser Website sind lediglich zu Informations- und Bildungszwecken. In keinem Fall haftet Uitgeverij Muurkranten vzw für Schäden, einschließlich indirekten und beiläufigen Schäden, die sich aus dem Zugriff, der Nutzung oder einer Unfähigkeit zur Nutzung dieser Website oder aus anderen Fehlern oder Auslassungen des Contents ergeben sollten. Uitgeverij Muurkranten vzw widerspricht jeglicher Haftung sowohl in Bezug auf den Content als auch hinsichtlich der Natur der Sites Dritter, zu denen auf dieser Website ein Link besteht.

Recht. Dieser Nutzungsbedingungsvertrag für die Nutzung der Website unterliegt ausschließlich dem belgischen Recht. Jegliche Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag ergeben sollten, werden vor den Gerichten in Brüssel beigelegt.

Verschiedenes. Sollte eine der Bedingungen dieses Vertrags als unrechtmäßig erachtet, nichtig oder undurchsetzbar erachtet werden, gilt diese Bedingung als nicht existent, ohne die Gültigkeit und Durchführbarkeit der anderen Bedingungen zu beeinträchtigen. Uitgeverij Muurkranten vzw behält sich das Recht vor, die TU und den Content seiner Website jederzeit zu aktualisieren.