tel: +32 50 31 26 01 Contact

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

Artikel 2: Prijzen

1. De prijs van de producten is deze zoals weergegeven op de website, tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd door ons.

2. De prijs is finaal en bevat 6 of 21% BTW, naargelang de aard van het product. Verzending- en behandelingskosten worden apart in rekening gebracht en worden duidelijk vermeld tijdens het aankoopproces.

Artikel 3: Verzending

1. De verzending geschiedt door de door UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW aangewezen transporteur.

2.De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.

3.Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 4: Levertijd

Door UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Deelleveringen

Het is UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
 2. UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW is kenbaar gemaakt.
 3. UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
 4. De aansprakelijkheid van UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW geleverde zaken blijven het eigendom van UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
 2. Door UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

Artikel 8: Koopsom en betaling

 1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
 2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.
 3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 15% per jaar.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, met een minimum van 50 euro, mits een aanmaning per aangetekend schrijven.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW omstandigheden ter kennis komen die UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • In geval van liquidatie of faillissement van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW afhankelijk is.
 3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Heeft UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
 2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW de klager naar de producent.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW aan UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW worden geretourneerd.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Brugge

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen UITGEVERIJ MUURKRANTEN VZW en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.